Bank kunne ikke opstille skærpede krav til adgangen til betalingskontotjenester over for betalingsinstitut, jf. betalingslovens § 63

Rådgivning Specialistviden

Thomas Schioldan Sørensen har bistået betalingsinstituttet, Clearhaus A/S (”Clearhaus”), i sager ved hhv. Vestre Landsret og konkurrencemyndighederne, hvor hovedspørgsmålet var, om dennes bank kunne ophæve Clearhaus’ adgang til betalingskontotjenester hos banken, eller om banken diskretionært kunne fastsætte skærpede vilkår for engagementet.

Sagerne var indbyrdes forbundne, idet banken havde ophævet aftalen om Clearhaus’ adgang til betalingskontotjenester som følge af, at banken var af den opfattelse, at Clearhaus var forpligtet til at efterleve en række af banken ensidigt fastsatte vilkår for adgangen.

For både Vestre Landsret og konkurrencemyndighederne var det afgørende for pådømmelsen, om banken i medfør af betalingslovens § 63 var underlagt en kontrahereringspligt, herunder om banken diskretionært kunne fastsætte skærpede krav ved bl.a. at kræve, at Clearhaus nedbragte omfanget af udenlandske erhvervskunder.

Betalingslovens § 63, stk. 1 har følgende ordlyd:

Pengeinstitutter skal give betalingsinstitutter adgang til deres betalingskontotjenester på objektive, ikke-dis kriminerende og proportionale vilkår. Adgangen skal have et sådant omfang, at betalingsinstituttet kan udbyde betalingstjenester uhindret og effektivt.

Konkurrencemyndighederne fandt, at banken havde en kontraheringspligt, og at bankens egen forretningsmodel og generelle aftalebetingelser som følge heraf ikke kunne begrunde ophævelse af aftalen om adgang til betalingskontotjenester, medmindre det kunne påvises, at disse nye vilkår var objektive, ikke-diskriminerende og proportionale, og at de ikke forhindrede Clearhaus i at udbyde sin betalingstjenester på en uhindret og effektiv måde.

Både Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Konkurrenceankenævnet fandt, at de af banken stillede vilkår, ikke var forenelige med vilkårene i § 63. Som konsekvens af konkurrencemyndighedernes kendelser tog banken få dage før hovedforhandlingen i Vestre Landsret bekræftende til genmæle over for Clearhaus’ påstand om, at bankens ophævelse af bankengagementet var uberettiget, hvormed banken fortsat er forpligtet til at stille adgangen til betalingskonti til rådighed. Clearhaus blev som konsekvens tilkendt sagsomkostninger ved Vestre Landsret.

Thomas Schioldan Sørensen førte sagerne på vegne af Clearhaus og har løbende et betydeligt antal retssager ved By- og Landsretterne, Højesteret og diverse voldgiftsretter. For nærmere spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående, kan han kontaktes på tlf. 42 42 26 00 eller [email protected].