Forhandlinger

Mediation, retsmægling mv.

Rådgivning Specialistviden

Thomas Schioldan Sørensen er en erfaren forhandler af komplekse kontrakter og i tilfælde af uenighed om forståelsen af en kontrakt og de afledte forpligtelser, og han har ligeledes betydelig erfaring med alternativ konfliktløsningsmodeller, såsom mediation i danske og internationale sager, hvormed der bedst muligt sikres en afklaring og optimering af kundens forhandlingsposition.

Dermed opnår du det bedst mulige grundlag for i samråd med Thomas Schioldan Sørensen at foretage det bedst mulige valg omkring det videre forløb, hvor en analyse af sagens risici indgår som en naturlig del.

Mediation

Mediation kan være en hurtig og direkte måde at løse en konflikt på. Uanset, om der er to eller flere parter, løses konflikten gennem forhandling.

Forhandlingsprocessen bistås af en upartisk mediator, der inspirerer parterne til både at beskrive problemet, drøfte individuelle løsningsbehov og søge en række løsningsmuligheder.

Mediation anvendes i stigende grad af både private og virksomheder. Mediation blev for nogle år siden en del af den danske retspleje, hvor domstolene som en naturlig del af sagsprocessen forespørger parterne i en retssag, om der er interesse for mediation (retsmægling).

Det forekommer, at en erhvervsretlig tvist vil kunne løses på ét til to møder afhængigt af sagens indholdsmæssige omfang.