Bevissikring

Syn og skøn mv.

Rådgivning Specialistviden

En tvist kan til tider løses ved, at der mellem parterne skabes klarhed omkring det faktuelle grundlag, der ligger til grund for uenigheden.

Oftest kan det være hensigtsmæssigt, at der optages bevis forud for en eventuel retssag eller voldgiftssag for dermed bedst muligt at reducere omkostningerne ved sagen.

Retsplejeloven giver mulighed for, at der via retten kan indledes en såkaldt isoleret bevisoptagelse uden en samtidig retssag, hvor der kan rekvireres en uvildig sagkyndig indenfor det pågældende brancheområde med henblik på at fremkomme med en for parterne oftest brugbar vurdering af de faktuelle forhold.

Thomas Schioldan Sørensen samarbejder i vid udstrækning med sagkyndige indenfor byggeri, landbruget, revisorer og andre brancher, der bidrager til en optimal udformning af spørgsmålene til den sagkyndige.

Der kan oftest ligeledes opnås retshjælpsdækning til denne type sager.