Bevissikring i byggebranchen

Rådgivning Specialistviden

Af advokat Thomas Schioldan Sørensen, Advokatfirmaet Rödstenen, september 2022.

Denne artikel henvender sig navnlig til små og mellemstore håndværksvirksomheder uden egen juridisk afdeling, og artiklen beskriver nogle grundlæggende anbefalinger, som man som håndværker bør iagttage i forbindelse med bevissikring, hvis en entreprise måtte blive bragt til standsning og/eller bevissikring er nødvendiggjort.

Hvis et igangværende byggeri måtte blive bragt til standsning som følge af ophævelse over for en bygherre eller underentreprenør, har man som udførende entreprenør oftest en betydelig interesse i omgående at få registreret, hvor langt arbejderne er nået, om der er mangler ved det udførte arbejde, og hvad der ikke måtte være blevet udført i henhold til entreprepriseaftalen. Nedenfor skal der hermed lyde nogle anbefalinger til at bevissikre og fremskynde bevisskringen med henblik på at sikre unødig forsinkelse af byggeriet bedst muligt.

Ophævelse af entrepriseaftalen som følge af entreprenørens misligholdelse

Erfaringsmæssigt er parterne som regel påpasselige med at ophæve, idet en ophævelse oftest er forbundet med en væsentlig standpunktsrisiko, men i lyset af den optrappende likviditetskrise i byggebranchen, vil der med høj grad af sandsynlighed indtræde en del ophævelse med et afledt behov for staderegistrering.

Ophævelse forudsætter, at bygherren (som kan selv kan være entrenør) eller ens egen underentreprenør i væsenligt grad har misligholdt entrepriseaftalen. Det er vigtigt, at man overholder de formelle regler, hvis man vil ophæve, idet man i modsat fald kan bringe sig i misligholdelse og i falde et erstatningsansvar. I tilfælde af enten bygherrens eller underentreprenørens konkurs vil der som regel foreligge en væsentlig misligholdelse, men der gælder nogle særregler. AB-reglerne finder som regel anvendelse i byggekontrakter og med udgangspunkt i disse regler stilles bl.a. krav om, at ’hvis en part erklæres konkurs, kan den anden part straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor.” [§ 61, stk. 1]

Det følger imidlertid af konkursloven, at man ikke kan hæve aftalen, hvis konkursboet indtræder i aftalen. Derfor skal man afvente kurators stillingtagen hertil. Her melder den første udfordring sig, idet byggeriet dermed vil stå stille og forsinkes. Denne udfordring håndteres som regel bedst ved hurtigst efter konkursens indtræden at opfordre kurator til at tage stilling til, om konkursboet vil indtræde i aftalen. Det følger af konkursloven, at kurators stillingtagen skal foreligge uden ugrundet ophold herefter, men det forudsætter, at man har forlangt dette. Det anbefales derfor, at denne frist klart fremgår af opfordringen, der bør ske skriftligt med samtidig dokumentation for, at ens forlangende er kommet frem til kurator.

Såfremt konkursboet ikke indtræder i aftalen, kan man ophæve aftalen. Af bevismæssige grunde anbefales, at denne ophævelse sker skriftligt. Den anden udfordring vil herefter være selve registreringen af arbejderne.

Staderegistrering

AB 18 stiller krav om, at den part, der hæver aftalen (red. her bygherren) indkalder til stadeforretningen. Ligeledes af bevismæssige grunde anbefales, at indkaldelsen til stadeforretningen inkluderes i ophævelsesmeddelelsen, hvilket ligeledes fremskynder processen.

Eftersom staderegistreringen har til formål at registrere arbejdets omfang og kvalitet, anbefales det, at man ikke lader arbejdet færdiggøre eller ændrer herved, førend staderegistreringen er sket, idet det i modsat fald kan komme dig til bevismæssig skade. Måtte der være forestå uopsættelige arbejder, der ikke kan afvente konkursboets stillingtagen til indtræden og/eller staderegistreringen, anbefales det, at arbejdets stade og kvalitet dokumenteres i form af fotos evt. suppleret af en rapport fra egen byggesagkyndig, førend færdiggørelse eller ændringer foretages.

Valg af byggesagkyndig

Der stilles ikke særlige krav om, at registreringen skal forestås af en uvildig sagkyndig. Af bevismæssige grunde anbefales, at Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed anmodes om at udpege en sagkyndig, hvormed der som udgangspunkt ikke vil herske tvivl om den sagkyndige upartiskhed og habilitet. Det anbefales, at henvendelsen til nævnet sker samtidig med ophævelsesmeddelelsen for at fremme processen bedst muligt. Ligeledes for at fremme processen anbefales ligeledes, at spørgsmålene til den sagkyndige vedlægges henvendelsen til nævnet. Nævnet reagerer som regel uden ugrundet ophold på sådanne henvendelser.

Erfaringsmæssigt kan den sagkyndige udmeldes og staderegistreringen gennemføres inden for én uge, og de sagkyndige har generelt øje for nødvendigheden af en hurtige staderapport, der ofte kan foreligge nogle få dage efter besigtigelsen, hvilket dog afhænger af byggeriet omfang og karakter. Det anbefales dog, at det klart kommunikeres til den sagkyndige, såfremt der er behov for, at staderapporten foreligger hurtigst, f.eks. som følge af uopsættelige arbejder eller behov for indhentelse af tilbud på færdiggørelse fra anden entreprenør.

Spørgetemaet

Det anbefales, at spørgetemaet indeholder simple men entydige spørgsmål, så der ikke opstår misforståelser, der svækker den bevismæssige værdi af registreringen. Det anbefales desuden, at der foretages en registrering af de enkelte opgaver/poster, som måtte fremgå af entrepriseaftalen og/eller en betalingsplan, hvormed det er lettere at opgøre ens betalingskrav for udført arbejde. Derudover anbefales, at der stilles spørgsmål om arbejdets kvalitet, og om arbejdet er udført i overensstemmelse med underentrepriseaftalen, hvis man har mistanke om, at ens underentreprenør har leveret et mangelfuldt stykke arbejde.

Erstatningskrav

Det forekommer som regel, at det vil være forbundet med en fordyrelse af byggeriet at antage en ny underentreprenør til at færdiggøre arbejdet og evt. udbedre fejl ved det udførte. Denne fordyrelse kan man kræve erstattet. Derfor anbefales, at den sagkyndige anmodes om at specificere de arbejder, som ikke måtte være udført eller færdiggjort i henhold til underentrepriseaftalen, ligesom det kan overvejes at lade den sagkyndige vurdere færdiggørelses- og eventuelle udbedringsomkostninger. Dette kan dog give strategisk bagslag, såfremt den sagkyndiges skøn måtte være relativ lav, når sammenlignes med indhentede tilbud, idet skønnet kan tillægges en vis bevismæssig betydning i tilfælde af en senere rets- eller voldgiftssag.

Kvalificeret bistand i processen

Med ovenstående er redegjort for nogle af de væsentligste foranstaltninger, som man bør foretage sig i tilfælde af enten bygherrens eller ens underentreprenørs konkurs for at bevissikre og fremskynde bevisskringen med henblik på at sikre unødig forsinkelse af byggeriet bedst muligt. På den anden side bør man ikke forhaster sig med risiko for, at man ikke overholder reglerne og anbefalingerne. Det anbefales derfor, at man søger kvalificeret advokatbistand.

Opsummering af de væsentligte anbefalinger

  • Orienter dig i entrepriseaftalen, førend du træffer beslutning om bestemte retsskridt.
  • Kommunikationen bør ske skriftligt.
  • Hvis entreprenøren er taget under konkursbehandling bør kurator hurtigst opfordres til at tage stilling til, om konkursboet vil indtræde i entrepriseaftalen.
  • Ved en ophævelse af entrepriseaftalen bør indkaldelse til stadeforretning inkluderes i ophævelsesmeddelelsen med henblik på at fremskynde processen med bevissikring.
  • Undlad at færdiggøre eller ændre det udførte arbejde, førend staderegistreringen er sket.
  • Hvis færdiggørelse eller ændringer ikke kan afvente en staderegistrering, bør arbejdets stade og kvalitet dokumenteres i form af fotos evt. suppleret af en rapport fra egen byggesagkyndig.
  • Stil simple og entydige spørgsmål til den sagkyndige og anmod denne om at specificere de arbejder, som ikke måtte være udført eller færdiggjort i henhold til entrepriseaftalen, ligesom det kan overvejes at lade den sagkyndige vurdere færdiggørelses- og eventuelle udbedringsomkostninger.
  • Ved tvivl søg kvalificeret advokatbistand.

Denne artikel kan ikke erstatte konkret rådgivning. Har du spørgsmål til artiklen, herunder til problemstillinger i almindelighed inden for byggeri, kan Thomas Schioldan Sørensen kontaktes på tlf. 4242 2600 eller [email protected]. Se også www.tvistløsning.dk