Dom: Godsejer tilkendt erstatning

Rådgivning Specialistviden

Advokat Thomas Schioldan Sørensen har på vegne af en godsejer fået medhold i en sag mod en mod en privat rådgivningsvirksomhed.

Sagen drejede sig om fejl i forbindelse med anmeldelse af betalingsrettigheder, der blev anmeldt helt tilbage i 2008. Det private rådgivningsfirma blev dømt til at betale knap kr. 1 mio. i erstatning som følge af, at denne tilbage i 2008 havde anmeldt en rækker marker som støtteberettiget i henhold til den såkaldte enkeltbetalingsordning, hvilket ifølge Landbrugsstyrelsen var en fejl, idet der var tale om et vådområde, som dermed skulle have været anmeldt med udtagningsrettigheder.

I 2013 genoptog Landbrugsstyrelsen sagen og lagde ved afgørelsen til grund, at der var tale om fejlanmeldelse, ligesom det stod klart, at fejlen ikke kunne berigtiges, idet Landbrugsstyrelsen bl.a. fikserede 2008 som et såkaldt referenceår for fremtidig anmeldelse.

På baggrund af syn og skøn stod det klart, at godsejerens samlede tab udgjorde knap kr. 1 mio. Rådgivningsvirksomheden bestred erstatningsansvaret med den begrundelse, at rådgiveren alene havde udfyldt anmeldelsesblanketten efter anvisning fra godsejeren, og at der i øvrigt var tale om et såkaldt inadækvat (upåregneligt) tab, idet det i 2008 ikke stod klart, at dette år ville blive fikseret som et referenceår.

Retten fandt imidlertid, at rådgivningsvirksomheden var ansvarlig, idet denne i sin egenskab af professionel rådgivningsvirksomhed var nærmest til at bære risikoen for fejlanmeldelsen, idet retten samtidig fandt det bevist, at anmeldelsen var baseret på en konkret rådgivning fra rådgiveren. Desuden fandt retten ikke, at det påførte økonomiske tab var upåregneligt.

Thomas Schioldan Sørensen havde forud for sagens anmeldelse opfordret rådgivningsvirksomheden til at anmelde sagen til dennes ansvarsforsikringsselskab, der således skadesløsholdt rådgivningsvirksomheden.

Thomas Schioldan Sørensen er specialiseret inden for førelse af rets- og voldgiftssager og har løbende et betydeligt antal retssager ved By- og Landsretterne, Højesteret og diverse voldgiftsretter indenfor landbrugets retsforhold. For nærmere spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående, kan han kontaktes på tlf. 42 42 26 00 eller [email protected]. Læs mere på www.rodstenen.dk / www.tvistløsning.dk.