Entreprenør havde krav på betaling i henhold til oplyste timepriser

Rådgivning Specialistviden

Vestre Landsret har tilkendt en entreprenør betaling i henhold til oplyste timepriser, selvom bygherren under arbejdets udførelse rejste indsigelser herimod.

Advokat Thomas Schioldan Sørensen har på vegne af en entreprenørvirksomhed fået medhold i en sag mod en bygherre omkring betaling for timearbejder. Sagen drejede sig om en totalrenovering af en større fredet ejendom i det indre København. Sagen rummede en lang række juridiske problemstillinger. Det springende punkt i sagen var, om entreprenøren var berettiget til en forud for arbejdets påbegyndelse oplyst timesats, eller om entreprenøren alene kunne kræve en timesats svarende til sin kostpris + 10%.

Entreprenøren havde anvendt knap 10.000 timer. Ganske kort tid efter arbejdets påbegyndelse fremkom bygherren med en indsigelse mod timesatserne, idet det var bygherrens opfattelse, at der var aftalt kostpris + 10%. Det var afgørende var således, om entreprenøren var berettiget til at kræve de oprindeligt oplyste timesatser, eller om entreprenøren alene kunne kræve sin kostpris + 10% som følge af, at entreprenøren fortsatte med at arbejde på byggeriet efter modtagelsen af bygherrens indsigelse.

Byretten fandt, at det efter bygherrens indsigelser mod timesatsen måtte have stået entreprenøren klart, at bygherren ikke ville betale den krævede timepris, hvormed entreprenøren burde have standset arbejdet, såfremt entreprenøren ikke accepterede den timepris, som bygherren ville betale.

Dette spørgsmål blev anket til Landsretten, der i modsætning til byretten fandt, at det var bygherren, der var nærmest til at bringe arbejdet til standsning, såfremt denne måtte være af den opfattelse, at den krævede timepris ikke var som aftalt, ligesom Landsretten fandt, at entreprenørens timepriser ikke var åbenbart urimelige. I modsætning til byretten tilkendte Landsretten således entreprenøren et betydeligt højere beløb.

Bygherren har anmodet om såkaldt tredjeinstansbevilling med henblik på anke til Højesteret. For nuværende har Procesbevillingsnævnet ikke taget stilling hertil.

Thomas Schioldan Sørensen har løbende et betydeligt antal retssager ved By- og Landsretterne, Højesteret og diverse voldgiftsretter indenfor byggeriets retsforhold. For nærmere spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående, kan han kontaktes på tlf. 42 42 26 00 eller [email protected].