Er du i risiko for konkurskarantæne?

Af advokat Thomas Schioldan Sørensen, Advokat (H), Cert. Voldgiftsdommer, Mediator.

Rådgivning Specialistviden

Beklæder du ledelsen i en nødlidende virksomhed eller en virksomhed, der er gået konkurs, kan der være en risiko for at ifalde en konkurskarantæne.

Der synes at være en række sager, hvor kuratorerne i konkursramte selskaber har anlagt sager om konkurskarantæne. Byretterne og Landsretterne har i et ikke uvæsentligt omfang statueret konkurskarantæne i 3 år.

Det følger af konkurslovens § 157, at en direktør og/eller et bestyrelsesmedlem kan ifalde konkurskarantæne, såfremt den pågældende på grund af ”groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed”.

Højesteret har ved en kendelse fra august 2018 vurderet grundlaget for at ifalde en konkurskarantæne, hvor 2 bestyrelsesmedlemmer ikke blev pålagt konkurskarantæne.

Sagens omstændigheder

Kurator i et konkursramt selskab havde anlagt sag mod 2 bestyrelsesmedlemmer med påstand om konkurskarantæne. Kravet om konkurskarantæne var begrundet med, (1) at selskabet ikke havde angivet og afregnet moms og A-skat i perioden fra august 2013 og frem til selskabets konkurs den 8. juli 2015, (2) at selskabet havde ydet et lån på ca. kr. 600.000 til en direktør i selskabet, og (3) at ledelsen efter kurators opfattelse havde fortsat driften længere, end det kunne anses for forsvarligt.

Højesteret lagde til grund, at der ikke var sket angivelse og afregning af moms og A-skat, men fandt ikke, at dette i sig selv kunne medføre en konkurskarantæne, idet Højesteret lagde til grund, at selskabet havde overholdt bogførings- og årsregnskabslovens regler om bl.a. tilrettelæggelse af bogføring med registrering af alle transaktioner samt opbevaring af regnskabsmateriale og udarbejdelse af årsregnskab m.v. Desuden blev det tillagt betydning, at de manglende betalinger skyldtes likviditetsmæssige problemer og ikke manglende betalingsvilje, og at selskabet havde været i dialog med SKAT herom i forbindelse med SKATs inddrivelse af kravet.

For så vidt angår ledelseslånet, fandt Højesteret heller ikke, at dette havde tilstrækkelig grovhed, idet spørgsmålet om grov uagtsomhed måtte vurderes i lyset af, at SKAT havde anerkendt, at de hævede beløb reelt var løn til en direktør, at direktøren i øvrigt ikke fik udbetalt den løn, som han havde krav på i henhold til direktørkontrakten, og at de hævede beløb ikke oversteg hans samlede krav på løn.

Højesteret fandt heller ikke, at ledelsen havde fortsat driften længere, end det kunne anses forsvarligt. Højesteret tillagde det betydning, at ledelsen havde udarbejdet en finansieringsplan med hensyn til at skaffe investorer, ligesom det blev tillagt betydning, at der var tale om en relativ nyetableret virksomhed.

Efter en helhedsvurdering fandt Højesteret ikke, at de 2 bestyrelsesmedlemmer måtte anses for uegnede til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed som følge af groft uforsvarlig forretningsførelse i perioden frem til konkursen.

Bemærkninger til afgørelsen

Afgørelsen er konkret begrundet.

Det må antages, at de 2 bestyrelsesmedlemmer ville være blevet pålagt konkurskarantæne for den manglende angivelse af og afregning af moms og A-skat og det ulovlige ledelseslån. De konkrete omstændigheder i form af overholdelse af bogføringslovens og årsregnskabslovens regler, dialogen med SKAT og den omstændighed, at den pågældende direktør ikke havde oppebåret fuld løn i henhold til sin direktørkontrakt vurderes imidlertid at have været udslagsgivende for frifindelse af de 2 bestyrelsesmedlemmer.

Gode råd

Det anbefales, at du som en del af ledelsen i et selskab nøje vurderer selskabets kapitalberedskab, og om selskabet overholder bogførings- og årsregnskabslovens regler. Såfremt selskabet ikke måtte være i stand til at betale moms og skat, bør der uden ugrundet ophold indledes en dialog med SKAT, ligesom du bør sikre, at der udarbejdes en strategi/finansieringsløsning for selskabet.

Måtte du blive mødt med krav om konkurskarantæne, har du mulighed for at få beskikket en advokat til at varetage dine interesser.

For spørgsmål eller bemærkninger til din retsstilling samt ovenstående, er du velkommen til at kontakte advokat Thomas Schioldan Sørensen på tlf. 42 42 26 00 eller [email protected].