Forsikringsselskabets konkurs fraskrev ikke forsikringstagerens forpligtelse til at betale for udbedringsarbejder

Rådgivning Specialistviden

Thomas Schioldan Sørensen har bistået en entreprenør i en retssag, hvor hovedspørgsmålet var, om en forsikringstager var forpligtet til at betale for en forsikringsskade, når denne forsikringsselskabet er blevet taget under konkursbehandling.

De nærmere omstændigheder i sagen var, at en forsikringstager rekvirerede en entreprenør til at udbedre en rørskade ved en pumpebrønd. Dette arbejde blev bestilt af forsikringstageren efter forudgående godkendelse fra husforsikringen, der var tegnet hos Qudos Forsikring.

Under arbejdets udførelse viste det sig, at skaderne var mere omfattende end først antaget, hvormed entreprenøren af egen drift rettede direkte henvendelse til forsikringsselskabet for en aftale omkring betaling for disse ekstraarbejder, hvilket forsikringsselskabet accepterede. Forsikringstageren var ikke formelt en del af denne dialog, og der var uenighed om, hvorvidt forsikringstageren havde overhørt en telefonsamtale mellem entreprenøren og forsikringsselskabet, hvormed forsikringstageren stiltiende skulle have accepteret arbejdets udførelse samt prisen på arbejdet.

Efterfølgende blev forsikringsselskabet taget under konkursbehandling, og der var på dette tidspunkt ikke sket udbetaling af forsikringssummen.

Forsikringstageren nægtede at betale med den begrundelse, at samtlige arbejder var bestilt af forsikringsselskabet, hvormed denne ikke var aftalepart og dermed heller ikke pligtig til at betale herfor. For retten var det navnlig interessant, om entreprenøren kunne kræve betaling for ekstraarbejderne, idet forsikringstageren ikke umiddelbart havde været i dialog med entreprenøren omkring udførelsen af og prisen for dette arbejde.

Retten slog fast, at der som udgangspunkt ikke består et retsforhold mellem forsikringsselskabet og den entreprenør, der har udført udbedringsarbejdet. En eventuel forsikringsdækning af en skade og betalingen i den forbindelse er således et anliggende mellem forsikringstageren og forsikringsselskabet. Den omstændighed, at forsikringsselskabet efterfølgende gik konkurs, var uden betydning. Desuden tillagde retten det betydning, at de udførte arbejder havde værdi for forsikringstageren, og at forsikringstageren var bekendt med at arbejderne blev udført.

På ovenstående grundlag fik entreprenøren medhold i sit fulde krav. Rettens begrundelse og sagens udfald er korrekt. Retten indlod sig imidlertid på en konkret bedømmelse af, om der var grundlag for at fravige ovenstående udgangspunkt om, at forsikringstageren er rette aftalepart og dermed den betalingspligtige.

Derfor giver dommen anledning til at indskærpe, at man som udførende entreprenør på forsikringsskader altid bør sikre, at aftalen indgås med forsikringstageren, hvormed det er forsikringstageren ansvar at sikre, at dennes forsikring vil dække.