Gulvleverandør får fuld medhold i voldgiftssag

Advokat Thomas Schioldan Sørensen har på vegne af en gulvleverandør fået fuld medhold i en sag mod en totalentreprenør.

Rådgivning Specialistviden

Advokat Thomas Schioldan Sørensen har på vegne af en gulvleverandør fået fuld medhold i en sag mod en totalentreprenør, hvor gulvleverandøren havde til opdrag at levere og montere et plankegulv i et større nybyggeri i København til en samlet værdi af over kr. 100 mio. Selve gulvleverancen og monteringen blev udført i fagentreprise og udgjorde en mindre værdi af byggeriets samlede værdi.

Totalleverandøren havde overfor gulvleverandøren gjort gældende, at der var mangler ved plankegulvet, at der ikke var indgået aftale om betaling for ekstraarbejder, at gulvleverandøren havde påført skade på malerarbejdet og at den krævede betaling for mængden af gulv ikke stemte overens med de faktiske m2 (overfakturering).

En syns- og skønsmand konstaterede svindrevner i plankegulvet. Alligevel blev gulvleverandøren frifundet for totalentreprenørens mangelsindsigelser, idet voldgiftsretten fandt det bevist, at svindrevnerne ikke kunne henføres til hverken produktet eller monteringen, idet voldgiftsretten lagde til grund, at svindrevnerne skyldtes udefrakommende forhold. På grundlag af bevisførelsen lagde voldgiftsretten således til grund, at der under monteringsprocessen ikke var isoleret omkring vinduer og døre, ligesom der alene var isat såkaldte byggedøre samtidig med, at totalentreprenøren havde tændt for gulvvarmen. Gulvet blev monteret i vinterhalvåret, og voldgiftsretten – der var beklædt med en sagkyndig (håndværker) – fandt, at den udefrakommende kuldepåvirkning kombineret med, at totalentreprenøren af egen drift havde tændt gulvvarmen gjorde, at gulvleverandøren havde leveret en mangelfri ydelse.

For så vidt angår fastlæggelse af de faktiske antal kvm plankegulve, havde gulvleverandøren på den ene side minutiøst og manuelt opmålt antallet af kvm pr. lejlighed, mens totalentreprenøren havde opmålt på baggrund af nogle tegninger og en elektronisk opmåling. På baggrund af parts- og vidneforklaringer fandt voldgiftsretten, at det var den faktiske opmåling, der måtte lægges til grund, hvormed gulvleverandøren fik fuld medhold i sit krav på antal leverede m2 gulvplanke.

Desuden fandt voldgiftsretten, at totalentreprenøren ikke havde påvist, at gulvleverandøren skulle have påført skade på malede gulve og paneler. Endelig fandt voldgiftsretten, at totalentreprenøren skulle erstatte gulvleverandørens ekstraordinære omkostninger forbundet med en af gulvleverandøren stillet bankgaranti, idet totalentreprenøren havde forsømt at medvirke til en nedskrivning af bankgarantien i forbindelse med en tidligere aflevering til bygherren.

Thomas Schioldan Sørensen førte sagen på vegne af gulvleverandøren og har løbende et betydeligt antal sager indenfor entrepriseforhold. For nærmere spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående, kan han kontaktes på tlf. 42 42 26 00 eller [email protected]. Læs mere på www.tvistløsning.dk.