Hvad er force majeure? Det må mange virksomheder spørge sig selv om i kølvandet på Corona-virussens fremtog

Rådgivning Specialistviden

COVID-19 og de statslige restriktioner, opfordringer og påbud i kølvandet på denne Corona-virus har givetvis bragt en række virksomheder i situationer, hvor man er forhindret i at overholde sine forpligtelser over for en aftalepart, f.eks. på grund af hjemsendelse af medarbejdere, manglende levering af komponenter etc.

Om der er tale om force majeure, er vigtigt for den virksomhed, der ikke kan præstere sin ydelse, idet force majeure som hovedregel er ensbetydende med ansvarsfrihed.

Force majeure indtræder som regel ved begivenheder, der er (a) upåregnelige, (b) uden for parternes kontrol, og som (c) forhindrer en part i at opfylde sin forpligtelser over for en aftalepart. Det er almindeligt antaget, at der skal være tale om ekstraordinære og uforudsigelige begivenheder, såsom krig, offentlige forbud og naturkatastrofer.

Undersøg om aftalen indeholder en force majeure-klausul

Ofte indeholder erhvervsaftaler en bestemmelse, der direkte regulerer, hvad der i det enkelte aftaleforhold må forstås ved en force majeure-situation, og hvad de retlige og økonomiske konsekvenser måtte være ved en force majeure-situation. Det almindelige force majeure-begreb kan således være enten indskrænket eller udvidet i forhold til dansk rets almindelige udgangspunkt. Nogle klausuler indeholder en (udtømmende) opregning af begivenheder, der er ensbetydende med ansvarsfrihed for den aftalepart, der ikke kan levere sin ydelse.

Derfor er det helt centralt at gennemgå virksomhedens aftaler for en afklaring om, hvorvidt COVID-19 med de afledte statslige opfordringer og påbud måtte resultere i ansvarsfrihed.

Hvad hvis aftalen ikke indeholder en force majeure-klausul?

Generelt er domstolene meget tilbageholdende med at statuere ansvarsfrihed med henvisning til en force majeure-betragtning.

Hvis der ikke er aftalt en force majeure-klausul, eller hvis en given force majeure-klausul ikke indeholder en udtømmende opregning af ansvarsfritagende begivenheder, må det bero på en konkret vurdering, om COVID-19 med de afledte statslige opfordringer og påbud måtte resultere i ansvarsfrihed.

Det afgørende er som regel, om det må anses for umuligt at opfylde aftalen. Et sygdomsudbrud af den omhandlede karakter kan have karakter af force majeure for én bestemt virksomhed eller branche, mens sygdomsudbruddet ikke nødvendigvis kan ophøjes til en ansvarsfritagende begivenhed for andre virksomheder eller brancher.

Udmeldinger og restriktioner fra offentlige myndigheder og internationale organisationer, såsom stats- sundheds eller udenrigsministeriet, WHO og Seruminstituttet kan medføre, at sygdomsudbruddet vil medføre en force majeure-situation for nogle virksomheder og brancher, f.eks. hvis påbud forhindrer, at der kan ske levering.

Derfor er det helt centralt at få vurderet om den nuværende situation har karakter af en ansvarsfritagende situation, såfremt virksomheden ikke kan opfylde en eller flere forpligtelser som følge heraf.

Tag højde for COVID-19 i kommende aftaler

Hvad der er force majeure i dag er ikke nødvendighed force majeure i morgen. Eftersom force majeure alene kan påberåbes ved upåregnelige begivenheder, er det usikkert, om COVID-19 kan påberåbes som ansvarsfrihedsgrund ved aftaler, der indgås fremadrettet. Det begrundes med, at karakteren af det foreløbige forløb og de seneste udmeldinger og tiltag fra offentlige myndigheder må efterlade det indtryk, at yderligere påbud, restriktioner og opfordringer kan indtræde. Med andre ord kan ville det i skrivende stund ikke være helt uventet, om der måtte indtræffe yderligere skærpede tiltag, der fremadrettet vil forhindre mange virksomheder i at præstere sin ydelse og dermed efterleve sin aftalemæssige forpligtelser.

Dermed vil COVID-19 med de afledte statslige opfordringer og påbud ikke for nye aftaler kunne påberåbes som ansvarsfrihedsgrund. Derfor bør virksomheder udvise rettidig omhu og særligt være opmærksomme omkring denne særlige situation ved indgåelse af kommende aftaler.

Denne artikel kan ikke erstatte konkret rådgivning. Har du spørgsmål til artiklen eller situationer, der kræver en konkret juridisk vurdering, kan jeg kontaktes på tlf. 4242 2600 eller [email protected].