Krav som følge af byggefejl konstateret 8 år efter udførelsen ikke forældet

Af advokat Thomas Schioldan Sørensen, Advokat (H), Cert. Voldgiftsdommer, Mediator.

Rådgivning Specialistviden

I en dom har retten bestemt, at en landmands potentielle erstatningskrav i anledning af udført elektrikerarbejde ikke var forældet eller fortabt ved passivitet, selv om landmanden først reklamerede 8 år efter arbejdets aflevering.

Advokat Thomas Schioldan Sørensen bistod landmanden, og konsekvensen af dommen er, at landmanden nu har rettens ord for, at et eventuelt erstatningskrav kan gøres gældende overfor den udførende elektriker.

De nærmere omstændigheder var, at landmanden i 2007 opførte en ny grisestald, hvor der blev indgået en mundtlig aftale med en lokal el-installatør omkring udførelsen af elektrikerarbejdet.

Landmanden havde en ældre svinestald havde over en lang årrække præsteret flotte driftsresultater. Efter ibrugtagning af den nye stald måtte landmanden konstatere betydelige problemer i besætningen i den nye stald, så som forholdsvis høj dødelighed, lav tilvækst etc. I samråd med bl.a. dyrlæge og foderleverandøren blev der iværksat forskellige tiltag med henblik på at løse problemerne. Der var i de efterfølgende år betydelige udfordringer med at løse problemerne.

I september 2015 blev der udført noget elektrikerarbejde i stalden ved en anden elektriker. Den pågældende elektriker konstaterede, at der ikke var foretaget potentialeudligning i strid med dagældende stærkstrømsbekendtgørelse, hvormed der var spændinger i staldinventaret.

Forældelsesfristen er 3 år, hvormed landmandens erstatningskrav som udgangspunkt var forældet. Retten lagde imidlertid til grund, at forældelsesfristen var suspenderet frem til september 2015, hvor en anden elektriker blev opmærksom på den manglende potentialeudligning, idet retten lagde til grund, at landmanden ikke på et tidligere tidspunkt havde eller burde have haft kendskab til den manglende potentialeudligning. Af samme grund fandt retten, at der ikke var indtrådt passivitet, idet landmanden straks reklamerede, da han blev bekent hermed. Dommen er anket.

Thomas Schioldan Sørensen bistår fortsat landmanden under sagen omkring erstatningsopgørelsen.