Totalentreprenør ansvarlig for projekterings- eller udførelsesfejl, som førte til revner i staldmure

Rådgivning Specialistviden

Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed har truffet afgørelse, hvorefter en totalentreprenør skulle betale erstatning til en landmand som følge af fejl ved et staldbyggeri.

Den 21. december 2011 indgik landmanden og totalentreprenøren aftale om, at totalentreprenøren skulle opføre to svinestalde i totalentreprise i henhold til ABT 93 for en samlet entreprisesum på 9.225.000 kr. ekskl. moms. Af ydelsesbeskrivelsen fremgik vedrørende ydervægge, at der i drægtighedsstald skulle udføres ydervægge i 26 cm tykke betonelementer med facadeside i frilagt svensk granit. De indvendige elementsider skulle være støbt med lys cementpuds. I farestalden skulle gavl udføres i 35 cm hulmur bestående af røde glatte maskinsten, 125 mm murbatts og bagmur af let betonelement støbt i lys cement. Elementerne blev leveret af en ekstern leverandør. Delpriserne for farestalden og drægtighedsstalden var angivet til henholdsvis 3 mio. kr. og 5,4 mio. kr.

Landmanden reklamerede i august 2012 over revner i betonen, og der var efterfølgende omfattende forhandlinger imellem parterne. Landmanden indledte voldgiftssag mod totalentreprenøren den 29. august 2017 med krav om betaling af knap 1,5 mio. kr. Der blev under sagen udmeldt syn og skøn. Voldgiftsretten lagde i overensstemmelse med en skønserklæring til grund, at der forelå mangler. Der var ikke grundlag for at kræve udskiftning af betonelementerne, idet manglerne kunne udbedres på anden måde, der måtte anses for tilstrækkelig og acceptabel. Den ene stald antoges at kunne udbedres for 450.000 kr., og den anden for 100.000 kr., hvortil kom et beløb på 100.000 kr. til forøget vedligeholdelse. Landmanden fik herefter tilkendt samlet 650.000 kr. i erstatning.

Thomas Schioldan Sørensen arbejder specialiseret med tvistløsning og har løbende et betydeligt antal retssager ved By- og Landsretterne, Højesteret og diverse voldgiftsretter. For nærmere spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående, kan han kontaktes på tlf. 42 42 26 00 eller [email protected].